Kategoria: Środowisko a zdrowie

ZASTOJOWA POPULACJA

Oczywiście gdybyśmy np. sadzili przez pierwsze 20 lat po 1 drzewie, a przez następne po 2 drzewa, to uzyskalibyśmy populację 60 drzew i — spełniając dla niej warunek zastojowości — po zasadzeniu całego poletka co roku sadzilibyśmy 2 no­we drzewa: jedno na miejsce 40-letniego, drugie zaś na miejsce 20-let- niego. W pierwszym przykładzie przeciętne trwanie życia naszych drzew będzie wynosiło 40 lat, w drugim 33Vs roku. W populacji zastojowej liczba zgonów równoważy liczbę urodzeń, zaś przeciętne trwanie życia jest równe przeciętnemu wiekowi zmarłych. W ciągu dłuższych okresów nie obserwuje się u ludzi współczynnika urodzeń wyższego od 50°/oo, przyjmijmy zatem w naszej populacji za­stojowej tę wartość. Współczynnik umieralności powinien więc rów­nież wynosić 50°/o.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!

ŚREDNI PRZYROST NATURALNY

Jeśli więc w paleolicie średni przyrost naturalny był bliski zera, a dojrzewanie płciowe następowało w przybliżeniu w tym samym wieku co obecnie, to można przyjąć, że skonstruowana przez nas populacja zastojowa jest dość bliska populacjom rzeczywistym, wówczas żyjącym. Trudno przypuścić, aby osobnik przeciętnie dożywający wieku 20 lat mógł wydać na świat średnio dużo potomków. Jeśli średnio jeden z potomków dożywał do wieku reprodukcyjnego, to wówczas domino­wała reprodukcja prosta. Spadek przeciętnego trwania życia noworodka poniżej 20 lat groził wystąpieniem reprodukcji zwężonej (mniej liczna generacja dzieci od generacji rodziców), a więc wymieraniem populacji. Nawet lekki wzrost powodował oczywiście reprodukcję rozszerzoną. I tak np. w Indiach w latach 1911—1921 przeciętne trwanie życia nowo­rodka wynosiło zaledwie 20,15 roku.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!

INTERESUJĄCE OBLICZENIA

W krajach, których mieszkańcy nie odczuwają dotkliwie braków w zaspokajaniu pierwszych potrzeb, przeciętne trwanie życia uległo wy­dłużeniu także wskutek zmniejszenia eliminacji wywołanej chorobami w okresie wzrastania i dojrzałości człowieka. Można tu np. wymienić spadek częstości zgonów, spowodowanych przez gruźlicę. Interesujących obliczeń dokonał niedawno znany polski demograf, członek PAN, prof. Edward Rosset.A więc gdybyśmy wyeliminowali wszystkie zgony przed sześćdzie­siątką — co oczywiście nie jest możliwe — to aktualnie przeciętne życie Polaka wzrosłoby o 10 lat, zaś Polki zaledwie o 7 lat. Toteż możliwości dalszego wydłużania życia w krajach gospodarczo rozwiniętych (przy­kład Polski jest dla tych krajów dość typowy) tkwią głównie w dal­szym przesunięciu bariery normalnego trwania życia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!

WIEK PRAWDOPODOBNY

Wiek prawdopodobny albo prawdopodobne trwanie życia oznacza wiek, który osiąga połowa osobników w populacji. Miara ta jest dobra tylko w odniesieniu do populacji, które cechuje duża prze- żywalność dzieci. W przypadku np. dużej wymieralności niemowląt w porównywanych populacjach, gdy ponad 50% nie osiąga 1 roku życia, wiek prawdopodobny będzie się wyrażał ułamkiem roku i nie będziemy mogli wtedy się zorientować, czy porównywane populacje różnią się pomiędzy sobą pod względem wieku osiąganego przez tych członków, którzy przeżyli 1 rok życia. Dlatego też wiek prawdopodobny jest wy­korzystywany tylko do niektórych porównań. Zobaczmy np., jak kształtował się wiek prawdopodobny w Polsce w ostatnich paruset latach.W wielu parafiach zachowały się księgi ruchu naturalnego z dawnych lat. Dają one m. in. pogląd na trwanie życia w XVIII i XIX w. Księgi takie zachowały się m. in. w parafii w Bejscach (woj. kieleckie), która obejmuje ludność 8 wsi leżących na żyznych glebach lessowych. Są to zatem okolice stosunkowo bogate, w których głód nie powinien być częstym gościem, mimo to jednak w parafii tej w drugiej połowie XVIII w. i pierwszej połowie XIX w. wiek prawdopodobny wynosił za­ledwie 4—15 lat (oczywiście jest to skutek dużej umieralności małych dzieci).

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!