Kategoria: Środowisko a zdrowie

CHOROBY ZAKAŹNE

Wspomniana już wyżej uczona amerykańska A. Desmond wyliczyła, iż w ciągu ostatnich 600 tys. lat (do 1962 r.) urodziło się na świecie 77 mld ludzi (łącznie z pitekantropami), z czego 4% żyło w 1962 r. Ze zmarłych przed 1962 r. 74 mld zapewne więcej niż połowa nie wydała potomstwa, głównie wskutek zgonu przed osiągnięciem dojrza­łości płciowej. Aż do ubiegłego stulecia umieralność dzieci była bardzo duża. Około połowy potomstwa każdej matki z reguły umierało w bardzo młodym wieku. Żniwo to było spowodowane głów­nie epidemiami i brakiem higieny, szczególnie groźnym dla noworod­ków, których organizmy nie zdążyły się jeszcze uodpornić na działanie środowiska zakaźnego. Niektóre choroby zakaźne utrzymywały się nie­mal endemicznie, czyniąc spustoszenie wśród młodych organizmów dzie­cięcych. I tak np. w Polsce ospa (variolct vera) powodowała zgony dużego odsetka dzieci, natomiast zgony z powodu tej choroby wśród dorosłych zdarzały się bardzo rzadko. Nasuwa się wniosek, że niemal wszyscy przechodzili zapewne ospę w dzieciństwie i ci, którzy ją prze­żyli, byli już uodpornieni.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!

DUŻA UMIERALNOŚĆ

Ospa krążyła tu jak złowieszcze widmo. Umierały głównie dzieci w wieku do 3 lat. Najdłuższy okres bez przypadków zgonu na ospę w ana­lizowanym w tablicy czasie trwał 5 lat i przypadł na lata 1827—1831. W 1831 r., głównie dorosłych, objęła epidemia cholery, ale już w na­stępnym roku dzieci umierały wskutek powrotu ospy, która zaczęła znów kosić ludzi. Duża umieralność niemowląt i małych dzieci była uważana za zjawi­sko normalne, toteż imię zmarłego często nadawano nowemu potom­kowi.Nie ma podstaw do przypuszczenia, iż w dawniejszych czasach działo się lepiej. Żniwo śmierci potęgowały często głody i inne klęski żywio­łowe. Gatunek ludzki bronił się przed wyginięciem jedynie dużą liczbą urodzeń przypadających na każdą matkę.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!

JEDEN Z WIELU PRZYKŁADÓW

Ospa jest tylko jednym z wie­lu możliwych przykładów chorób zakaźnych, które najsilniej rażą oko­lice gęsto zaludnione. Postęp medycyny umożliwia likwidację lub zmniej­szenie groźby tych chorób , toteż coraz więcej dzieci przeżywa kryty­czne lata.Istnieje jednak na świecie bardzo duże zróżnicowanie w zakresie umieralności niemowląt. Świadczą o tym zamieszczone mapki. Podstawa słupka znajduje się na terytorium państwa, którego dane dotyczą. Nie­stety, dla wielu państw brak danych (np. dla Chin; słupki na wybrzeżu Chin dotyczą Hong-Kongu i Makau). Mapki zostały sporządzone na podstawie danych, opublikowanych przez ONZ. Rozpiętość umieralności jest znaczna.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!

NORMALNE TRWANIE ŻYCIA

Do niedawna największa groźba zgonu występowała we wczesnym dzieciństwie i w wieku wygasania pokolenia dorosłych. Dzisiaj pierw­szy próg uległ znacznemu osłabieniu; drugi oczywiście pozostał, choć wydatnie się przesunął. Pod mianem normalnego trwania życia rozumie się wiek, w którym najintensywniej wygasa pokole­nie dorosłych. Obecnie jest to wiek, którego najczęściej dożywają starcy. Normalne trwanie życia możemy odczytać z publikowanych tablic wymieralności. Musimy tam wziąć pod uwagę dwie kolumny: wiek w latach ukończonych i liczbę zmarłych (obliczoną w stosunku do 10 tys. urodzonych). Pominąwszy dane dla dzieci, szukamy, jakiemu wiekowi przyporządkowana jest największa liczba zmarłych. Ta właś­nie liczba wyznacza normalne trwanie życia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!