CECHY GATUNKOWE

Do cech gatunkowych, tzn. specyficznie ludzkich, należą u Homo sapiens — w przeciwstawieniu do innych naczelnych — np. niechwytna budowa stopy, silnie skrócona miednica, inne położenie kłykci potylicznych, wynikłe z wyprostowanej postawy ciała, a przede wszystkim najwyżej rozwinięty układ nerwowy. Pozostała niewielka część informacji gene­tycznej stanowi bazę ogromnej i absolutnie koniecznej, z punktu widze­nia możliwości przetrwania i rozwoju gatunku, zmienności cech występującej wśród ludzi. Zróżnicowanie pomiędzy osobnikami jednego gatunku jest konieczne, gdyż dzięki niemu gatunek może przysto­sowywać się (adaptować) do zmieniających się w czasie warunków środowiska. Proces ten odbywa się głównie na drodze selekcji osobni­ków nieprzystosowanych. Duża skala zmienności indywidualnych cech człowieka — obok jakościowo nowego elementu, jaki stanowi specyfi­cznie ludzka inteligencja — pozwoliła mu na adaptację zarówno do wa­runków panujących w różnych strefach klimatycznych, jak i do róż­nych zasobów i rodzajów żywności.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)