CZYNNIKI GENETYCZNE A ZDROWIE

Omawiając czynniki wpływające na zdrowie należy obok bodźców środowiskowych uwzględnić także wpływy genetyczne. W prze­ciwnym razie obraz byłby niekompletny. W świetle współczesnych po­glądów nie sposób mówić o „przyczynie” tej czy innej choroby, takiego lub innego stanu zdrowia. Mówi się zwykle o „przyczynach , ponieważ zawsze mamy do czynienia z wielo czynnikowymi wpływami. Oczywiście nie wszystkie „przyczyny” odgrywają jednakową rolę, lecz zawsze trze­ba dopatrywać się działania zespołu, nie zaś jednego czynnika przy­czynowego. Wśród tych wieloczynnikowych zespołów doniosłe zna­czenie mają czynniki genetyczne.Z punktu widzenia uwarunkowań genetycznych, choroby można po­dzielić na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje na ogół dość rzadkie scho­rzenia, w których wpływ czynników genetycznych przeważa nad czyn­nikami środowiskowymi.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)