CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

Najczęściej jednak trudno jest prześledzić, który z czynników od­dzielnie wzięty odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu stanu zdro­wotnego populacji. Zwykle zresztą jedne czynniki warunkują inne. Niekorzystny klimat, trudne warunki bytowania, słaby rozwój prze­mysłu, trudności aprowizacyjne, związane z niskim poziomem gospo­darki rolnej, stanowić mogą kompleks wpływów i często trudno wy­tłumaczyć stan zdrowia zbiorowości działaniem poszczególnych elemen­tów środowiska. Istnieją jednak przykłady chorób, w których związek z lokalnymi czyn­nikami środowiskowymi jest dość wyraźny. Między innymi należy tu wymienić wole endemiczne i próchnicę zębów. Wole endemiczne, czyli obojętne, przejawia się zwiększonym obwodem szyi w wyniku powiększenia się tarczycy. Najczęściej występuje ono w tych miejsco­wościach, w których woda pitna nie zawiera dostatecznej ilości jodu — pierwiastka niezbędnego do prawidłowej czynności tarczycy.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)