DLA UZASADNIENIA

Dla uzupełnienia obrazu przed­stawiono na następnym rysunku rzeczywiste linie wzrastania dwóch identycznych genetycznie bliźniaków (z materiałów Zakładu Antropo­logii PAN we Wrocławiu). Widzimy tu bardzo wyraźnie podobieństwo rozwoju obydwu bliźnia­ków oraz niewielkie rozbieżności w wysokości ich ciała, występujące głównie w okresie dojrzewania. Podobna zgodność przebiegu wzrasta­nia u osobników o różnych genotypach może się zdarzyć tylko spora­dycznie, jako przypadek, nie zaś reguła.Każdy gatunek, a więc i człowiek, ma ustaloną kolejność zja­wisk rozwojowych, którą przedstawiają rysunki . Należy zwrócić uwagę, iż jest to obraz oparty na przeciętnych war­tościach w populacji, u poszczególnych zaś osobników mogą występo­wać znaczne odchylenia od tej sekwencji, wynikające zarówno ze zróż­nicowania genetycznego, jak i środowiskowego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)