FAZY ŻYCIA

Druga faza ży­cia organizmu, już samodzielna, trwa od momentu narodzin aż do śmier­ci. Ten długi okres dzielimy na 3 części ze względu na charakter i dy­namikę procesów biochemicznych zachodzących w ustroju.Pierwszy okres znamionuje przewaga procesów budowy nad rozpa­dem, inaczej zmian anabolicznych nad katabolicznymi — nazywa się go okresem ewolucji organizmu; trwa on w przybliżeniu 20— 25 lat. Następny okres — trans wolucji — charakteryzuje równo­waga przemian biochemicznych. Jest to ta faza rozwoju człowieka, w którą wkracza on po osiągnięciu pełnej dojrzałości i sprawności fizycz­nej, psychicznej i społecznej. Ten najbardziej twórczy i względnie usta­bilizowany okres w życiu człowieka trwa przeciętnie do 40—45 lat. Trzeci okres rozpoczyna się wówczas, gdy procesy kataboliczme prze­ważają nad anabolicznymi — jest to okres i n w o 1 u c j i, czyli starze­nia się organizmu.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)