OGRANICZONA WIEDZA

Ze względu na ograniczoną wiedzę w tym zakresie doniosłość tego dzia­łania nie jest w pełni znana. Dziedzina ta stanowi nowy, pasjonujący teren dociekań naukowych i budzi żywe zainteresowanie lekarzy, psy­chologów i socjologów .Istotną rolę w kształtowaniu się zdrowia odgrywa współdziałanie po­szczególnych bodźców. Tak np. bodźce środowiskowe nigdy nie wystę­pują w postaci wyizolowanej i na organizm działają zawsze zespoły, kompleksy czynników. Do takich zespołów czynników należy np. kli­mat, który w poszczególnych strefach geograficznych cechuje się cha­rakterystycznymi właściwościami. Działanie czynników środowiskowych może być bezpośrednie lub pośrednie. Wpływ bezpośredni niektórych czynników na organizm czło­wieka został stosunkowo dobrze poznany na podstawie badań labora­toryjnych. Zbadano np. reakcję organizmu człowieka na temperaturę, ciśnienie, wilgotność i inne czynniki fizyko-chemiczne, uzyskując w ten sposób dane pozwalające wnioskować o wpływach różnych bodźców.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)