POŚREDNI WPŁYW

Wpływ pośredni na zdrowie wywiera między innymi działanie czyn­ników chorobotwórczych. Czynniki biologiczne są ściśle związane z fizyko-chemicznymi, które w znacznym stopniu warunkują możliwości istnienia zarazków chorobotwórczych. Niektóre choroby wy­stępują wyłącznie lub przeważnie w tych strefach geograficznych, w któ­rych ogólne warunki środowiskowe sprzyjają bytowaniu i rozwojowi zarazków, ich przenosicieli lub żywicieli pośrednich. Za przykład może służyć liczna grupa chorób pasożytniczych, których zasięg jest ogra­niczony głównie do strefy tropikalnej. Czynniki fizyko-chemiczne wpły­wają również na rozwój zwierząt czy roślin, które z kolei decydują o mo­żliwości wyżywienia człowieka. Warunki bytowania, pracy, wypoczynku nie tylko wiążą isię z występowaniem czynników chorobotwórczych, lecz również wpływają na siły obronne organizmu. Stopień rozwoju prze­mysłu, rodzaj, poziom i charakter gospodarki rolnej, urbanizacja, ustrój społeczno-gospodarczy, zwyczaje itp. tworzą kompleks, który w dużej mierze decyduje o sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)