U KAŻDEGO INDYWIDUALNIE

Po­nieważ jednak rozwój ontogenetyczny przebiega w każdym indywidu­alnym przypadku w różnych warunkach zewnętrznych, dlatego też nawet te same założenia genetyczne, zawarte w typie konstytucyjnym, mogą się odmiennie rozwijać. Osobnicy mający wrodzone predyspo­zycje do szczupłej budowy ciała będą zawsze różnili się pod tym wzglę­dem od osobników, których genotyp zakłada budowę masywną, jak­kolwiek różne warunki środowiskowe, głównie odżywianie, mogą bar­dzo wyraźnie modyfikować budowę ciała osobników o tych samych genotypach. Wpływ środowiska na poszczególne cechy osobnika może być więk­szy albo mniejszy także w zależności od plastyczności danej cechy, lecz konstytucja jego wyznacza zarówno zasadniczy typ budowy ciała, jak i zakres cech czynnościowych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)