WPŁYW CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH

Zauważono ponadto, że tam, gdzie niedostatki żywieniowe były największe, poza obniżeniem wyso­kości i ciężaru ciała dzieci nastąpiło także opóźnienie pokwitania. Na­leży dodać, że niedożywienie wywiera wyraźny wpływ także i na roz­wój płodowy. Zmniejszeniu ulega długość ciała noworodków i w jeszcze większym stopniu ciężar.Naturalnie wszystkich tych skutków nie można przypisywać wyłącz­nie brakom odżywiania. Wojna stwarza specyficzny zespół warunków i ludność krajów, które są nią objęte, doświadcza poza żywieniowymi także i innych niedostatków. Narażona też jest na działanie Wielu dodatkowych niekorzystnych czynników: pogarszają się warunki by­towe, powstają zaniedbania sanitarne, wzrasta zapadalność na choroby zakaźne itd.Wpływ czynników psychicznych na procesy wzrastania i dojrzewania jest niewątpliwy, choć bardzo mało dotąd poznany.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!