WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE

Wykorzystanie w praktyce mierników zdrowia, opartyctFoju prze- organizmu i jego sprawności, jest ciągle jeszcze ograniczone.\ ustrój jednak wątpliwości, że mierniki te będą w przyszłości odgrywa większą rolę, zastępując tradycyjne i mało precyzyjne kryteria t, na występowaniu chorób i zgonów.  Obecne rozmieszczenie form żywych na Ziemi, zarówno organizmów roślinnych, jak i zwierzęcych, ukształtowało się jako wynik współdzia­łania czynników środowiska i procesów przystosowawczych występu­jących w przebiegu ewolucji istot żywych. Człowiek nie jest pod tym względem wyjątkiem. Również i jego rozmieszczenie na Ziemi, rozwój i zdrowie są rezultatem wpływów środowiskowych i procesów przysto­sowawczych. Dysponuje on jednak znacznie szerszymi możliwościami adaptacji do środowiska i dzięki temu wraz z postępem cywilizacji po­trafił w coraz większym stopniu uniezależnić się od otoczenia. Uzyskał te możliwości przede wszystkim dzięki coraz szerszemu i głębszemu po­znaniu przyrody i praw nią rządzących. Rozpoznając czynniki wpływa­jące na rozwój i zdrowie oraz zgłębiając mechanizmy ich działania, potrafi coraz skuteczniej zapobiegać niekorzystnym wpływom środo­wiska.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!