ZMIANY NATURALNEGO ŚRODOWISKA

Zmiany naturalnego środowiska człowieka są obecnie rozległe i wielo­kierunkowe. Rozwój przemysłu pociąga za sobą migrację ludności wiej­skiej do miast i z okręgów mniej do bardziej uprzemysłowionych. Jak­kolwiek obecnie dwie trzecie ogółu ludności świata żyje i pracuje je­szcze na wsi, to w krajach gospodarczo rozwiniętych proces urbanizacji posunął się już tak daleko, że często tylko niewielki odsetek ludności pozostał poza zasięgiem miast. Powstały wielkie kompleksy miejskie stwarzające specyficzne zespoły warunków bytowania i pracy, zgoła nie obojętne dla zdrowia ich mieszkańców.Nie ma chyba dziedziny życia, w której postępy cywilizacji nie wprowadziłyby nowych czynników o charakterze fizycznym, chemicz­nym, biologicznym lub społecznym. Przemysł zaczął wyciskać na środo­wisku coraz wyraźniejsze piętno poprzez eksploatację zasobów przyrody, w pogoni za surowcami i źródłami energii — z jednej strony, a z dru- przez odprowadzanie do gleby, wód powierzchniowych i po­wietrza odpadów i substancji szkodliwych, powstających w toku pro­cesów produkcyjnych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)